Site news

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Server ของระบบ RSU-LMS

RinrosSuwaree -

เนื่องด้วยศูนย์ RSU Cyber University จะปิดระบบ RSU-LMS (https://lms.rsu.ac.th/) เพื่อปรับปรุงระบบ Server ส่งผลให้ระบบดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -18.00 น. และจะกลับมาใช้ได้ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์ RSU Cyber University

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Server ของระบบ RSU-LMS

RinrosSuwaree -
เนื่องด้วยศูนย์ RSU Cyber University จะปิดระบบ RSU-LMS (https://lms.rsu.ac.th/) เพื่อปรับปรุงระบบ Server และ Firewall ส่งผลให้ระบบดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา เวลา 20.00-24.00 น. ระยะเวลา 4 ชั่วโมง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์ RSU Cyber University

แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันที่ 16 กับ 17 พฤษภาคม 2563

RinrosSuwaree -

เนื่องด้วยในช่วงเวลานี้มีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก จึงมีการใช้งานระบบ Rangsit LMS เป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทางศูนย์ RSU Cyber U จึงขอปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS ในเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม และ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 และจะสามารถกลับมาาใช้งานได้้วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

旧话题...