Site news

Picture of Suwaree Rinros
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Server ของระบบ RSU-LMS
by Suwaree Rinros - Tuesday, 5 October 2021, 3:57 PM
 
เนื่องด้วยศูนย์ RSU Cyber University จะปิดระบบ RSU-LMS (https://lms.rsu.ac.th/) เพื่อปรับปรุงระบบ Server และ Firewall ส่งผลให้ระบบดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา เวลา 20.00-24.00 น. ระยะเวลา 4 ชั่วโมง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์ RSU Cyber ...Read the rest of this topic
(55 words)
 
Picture of Suwaree Rinros
แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันที่ 16 กับ 17 พฤษภาคม 2563
by Suwaree Rinros - Friday, 15 May 2020, 2:58 PM
 

เนื่องด้วยในช่วงเวลานี้มีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก จึงมีการใช้งานระบบ Rangsit LMS เป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทางศูนย์ RSU Cyber U จึงขอปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS ในเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม และ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 และจะสามารถกลับมาาใช้งานได้้วันจั...

Read the rest of this topic
(69 words)
 
Picture of Suwaree Rinros
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS
by Suwaree Rinros - Monday, 6 April 2020, 6:11 PM
 

เนื่องด้วยในช่วงเวลานี้มีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก จึงมีการใช้งานระบบ Rangsit LMS เป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทางศูนย์ RSU Cyber U จึงขอปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00–20.00น.  ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ ...

Read the rest of this topic
(69 words)
 


Course categories