Site news

วิธีการเข้าใช้งานระบบ Rangsit LMS

วิธีการเข้าใช้งานระบบ Rangsit LMS

by Suwaree Rinros -
Number of replies: 0

เรียนผู้ใช้งานระบบ Rangsit LMS ทุกท่านในตอนนี้ระบบได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ log-in เป็นการใช้อีเมล์ @rsu.ac.th ในการ log-in เข้าระบบ