Site news

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Server ของระบบ RSU-LMS

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Server ของระบบ RSU-LMS

by Suwaree Rinros -
Number of replies: 0

เนื่องด้วยศูนย์ RSU Cyber University จะปิดระบบ RSU-LMS (https://lms.rsu.ac.th/) เพื่อปรับปรุงระบบ Server ส่งผลให้ระบบดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -18.00 น. และจะกลับมาใช้ได้ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์ RSU Cyber University