Site news

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Server ของระบบ RSU-LMS

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Server ของระบบ RSU-LMS

by Suwaree Rinros -
Number of replies: 0
เนื่องด้วยศูนย์ RSU Cyber University จะปิดระบบ RSU-LMS (https://lms.rsu.ac.th/) เพื่อปรับปรุงระบบ Server และ Firewall ส่งผลให้ระบบดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา เวลา 20.00-24.00 น. ระยะเวลา 4 ชั่วโมง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์ RSU Cyber University