Site news

วิธีการเข้าใช้งานระบบ Rangsit LMS

 
 
Picture of Suwaree Rinros
วิธีการเข้าใช้งานระบบ Rangsit LMS
by Suwaree Rinros - Tuesday, 19 May 2015, 4:22 PM
 

เรียนผู้ใช้งานระบบ Rangsit LMS ทุกท่านในตอนนี้ระบบได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ log-in เป็นการใช้อีเมล์ @rsu.ac.th ในการ log-in เข้าระบบ