Site news

แจ้งการปิดใช้งาน Server ระบบ lms

 
 
Picture of Suwaree Rinros
แจ้งการปิดใช้งาน Server ระบบ lms
by Suwaree Rinros - Monday, 1 July 2019, 1:57 PM
 

เนื่องจากทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน ในฐานะผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรังสิต จะมีการทดสอบประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย (Firewall) ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งส่งผลกระทบกับการใช้งานระบบ Rangsit LMS โดยทางศูนย์ RSU Cyber U จะทำการปิดระบบในช่วงเวลา 19.00 น. เป็นต้นไปและจะกลับมาใช้งานได้ปกติในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้นะคะ