ศึกษาลักษณะงานและมารยาทของพนักงานในองค์กร ฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นด้านธุรกิจ ในสถานการณ์ทั่วๆ ไป โดยศึกษาศัพท์และสำนวนที่จำเป็นสำหรับงานในสำนักงาน

การประเมินผลการเรียน

1.คะแนนเก็บ 40 %  ได้แก่ สอบพูด / role play / งานส่ง / รายงาน

2. สอบกลางภาค 30%

3. สอบปลายภาค 30%