ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น ประวัติความเป็นมาของอักษรทั้ง 3 ประเภท คือ อักษรคันจิ อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ รวมถึงวิธีการใช้อักษรประเภทต่างๆ