การตรวจสอบและการจำแนกกลุ่มของตัวยาจากธรรมชาติโดยวิธีการทางเคมี การจัดทำมาตรฐานสมุนไพร การนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์และเภสัชกรรม

Detection and classification of various groups of natural products by chemical screening method; standardization of medicinal plants; an application of medicinal plants in medicine and pharmacy.

จัดทำ E-learning เพื่อให้นักศึกษาทบทวนด้วยตนเอง หลังจากผ่านการเรียนรู้ในคาบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว 

การค้นพบยา การออกแบบและพัฒนายา ตัวยาจากแหล่งที่มาต่างๆ ได้แก่ ยาที่ได้จากธรรมชาติ ยากึ่งสังเคราะห์ ยาสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ โดยแบ่งเนื้อหาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการนำมาใช้รักษาโรค ธรรมชาติทางเคมีของตัวยา คุณสมบัติทางฟิสิโคเคมีคอล ความคงคัว การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย กลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ในการรักษาโรค แง่มุมทางเคมีที่นำไปสู่ความเป็นพิษและปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นและกดระบบประสาทส่วนกลาง ยาระบบประสาทอัตโนมัติ ยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจ ฮอร์โมนและยากลุ่มอื่นๆ

PHM 344 syllabus 2-61.pdfPHM 344 syllabus 2-61.pdf

ภาคการศึกษา 1/2558

ภาคการศึกษา 1/2558

ลักษณะวิชา
ตัวยาจากแหล่งที่มาต่างๆ ได้แก่ ยาที่ได้จากธรรมชาติ ยากึ่งสังเคราะห์ ยาสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ โดยแบ่งเนื้อหาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการนำมาใช้รักษาโรค การศึกษาจะเน้นด้านธรรมชาติทางเคมีของตัวยา คุณสมบัติทางเคมีฟิสิโคเคมีคอล ความคงตัว การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย กลไกการออกฤทธิ์และประโยชน์ในการรักษา แง่มุมทางเคมีที่นำไปสู่ความเป็นพิษและปฏิกิริยากับยาอื่น โดยจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยา

คำอธิบายรายวิชา

PCY 441 เภสัชอินทรีย์เคมี 1    2 (2-0) /   PHC 446 เภสัชอินทรีย์เคมี 2    2 (2-0-4)

ตัวยาจากแหล่งที่มาต่างๆ ได้แก่ ยาที่ได้จากธรรมชาติ ยากึ่งสังเคราะห์ ยาสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ โดยแบ่งเนื้อหาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการนำมาใช้รักษาโรค การศึกษาจะเน้นด้านธรรมชาติทางเคมีของตัวยา คุณสมบัติทางฟิสิโคเคมีคอล ความคงตัว การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย กลไกการออกฤทธิ์ และประโยชน์ในการรักษาโรค แง่มุมทางเคมีที่นำไปสู่ความเป็นพิษและปฏิกิริยากับยาอื่น โดยจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นและกดระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัติโนมัติ ยาระงับปวดลดไข้