แนวคิดพื้นฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม รวมถึงกระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาองค์การและการจัดการ (MGT202)

ปีการศึกษา 2/2561

Sec01 วันจันทร์ 12.00-14.45น. ห้อง2-109

Sec03 วันอังคาร 09.00-11.45น. ห้อง2-108

Sec04 วันอังคาร 15.00-17.45น. ห้อง 2-108