แนวคิดพื้นฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม รวมถึงกระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาองค์การและการจัดการ (MGT202)

ปีการศึกษา S/2561

Sec01 วันอังคาร/พฤหัส 12.00-14.45น.

Sec02 วันอังคาร/พฤหัส 14.00-17.45น.